Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Maatschappelijke zetel:

Zandstraat 73A, 9200 Dendermonde, België
Telefoon: +32(0)52 55 91 10
Openingsuren:

MA 9u30-12u30 en 13u30-18u
DI 9u30-12u30 en 13u30-18u
WOE 9u30-12u30 en 13u30-18u
DO gesloten
VR 9u30-12u30 en 13u30-18u
ZA 9u30-17u
ZO gesloten

Ondernemingsnummer: BE 0657.973.071

ING België
IBAN (voor internationale overschrijvingen): BE26 3631 7025 3329
BIC/ SWIFT: BBRU BE BB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op dewasport.be webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Dewasport BV is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Dewasport BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dewasport BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Dewasport BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dewasport BV haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dewasport BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dewasport BV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken.
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld.
Als Dewasport BV met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Dewasport BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dewasport BV of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Dewasport BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dewasport BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Dewasport BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dewasport BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Dewasport BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Dewasport BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

RETOURNEREN

U heeft het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van online-aankopen en van andere aankopen van goederen en diensten die u niet in een winkel gedaan heeft (bijv. telefonisch). U hoeft daar geen reden voor op te geven.
Indien u een product wenst te retourneren zijn de verzendkosten voor uw rekening en houden wij 10% verwerkingskosten af van het originele aankoopbedrag.

PRODUCTINFORMATIE

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dewasport BV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Dewasport BV doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Dewasport BV u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door Dewasport BV voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat Dewasport BV op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dewasport BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Deze website is eigendom van Dewasport BV.